Avís Legal

Llei de Serveis de la Societat d’Informació

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (Llei 34/2002) l’informem que Manel Peracaula Noguer, a partir d’ara Carnisseria Manel porta a terme les seves activitats a Ctra. D’Osor, 41 (Grup la Pau), 17160 ANGLÈS.

Aquest lloc web es subjecta a les següents condicions d’ús per al qual li preguem que les llegeixi atentament. Accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions. Utilitza aquesta web i la seva informació amb sentit comú.

En algun cas, la utilització d’algun dels espais o serveis continguts aquí pot estar subjecta a condicions particulars. Llegiu atentament aquestes condicions, la utilització d’aquests serveis significarà l’acceptació de les condicions particulars que els siguin aplicables.

Condicions d’ús del web de Carnisseria Manel

Llegiu les condicions d’ús de Carnisseria Manel.

Limitació de responsabilitat

Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. Carnisseria Manel, els seus col·laboradors, empleats i representants no es responsabilitzen dels errors o omissions que poguessin patir els continguts d’aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir a través de la mateixa. Tampoc aquests podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que es facilita.

Carnisseria Manel vetlla perquè el codi font del seu lloc web estigui absent de línies de programació malignes (virus) que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers del visitant o usuari d’aquest lloc web, encara que no pot garantir que tercers (hackers) el manipulin sense consentiment. En conseqüència, Carnisseria Manel no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Protecció de dades

La informació que rep Carnisseria Manel els usuaris d’aquest lloc web, a través de l’enviament de correus electrònics o formularis és tractada amb la màxima confidencialitat. En el cas de consultes, aquesta informació és utilitzada exclusivament per respondre a les qüestions plantejades, i en el supòsit de la tramesa de formularis curriculars, a fi de dur a terme la selecció de candidats. La informació rebuda no és utilitzada per cap altra finalitat.

Carnisseria Manel utilitza cookies per accedir a informació relativa als usuaris del lloc web.

Consulta la nostra política de cookies.

En relació amb les dades recollides en la forma prevista en els apartats anteriors, l’usuari podrà exercitar els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Aquests drets podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol · licitud escrita i signada, dirigida a Carnisseria Manel l’adreça esmentada a l’inici. La sol · licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport, i contingut concret del dret exercitat.

Carnisseria Manel guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats complint aquests deures d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

Copyright © 2015. Tots els drets reservats

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, entre d’altres: textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de Carnisseria Manel o, si escau, dels seus llicenciats, que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar.

En particular, però sense limitar la generalitat de l’obligació de l’usuari expressada en el paràgraf anterior, queden prohibides la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació , per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats si intervé l’autorització expressa de Carnisseria Manel i sempre que es faci referència explícita a la titularitat d’aquest els indicats drets de propietat intel·lectual.

Queda així mateix prohibit descompilar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d’aquest lloc web i els serveis que conté, així com realitzar, respecte a tot o part de tals programes, qualssevol dels actes d’explotació referits en el paràgraf anterior. El visitant o usuari del lloc web s’haurà d’abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats o allotjats al servidor.